bez ryzyka

29-06-2012

Przed Wakacjami - co warto wiedzieć?

Zbliżający się okres wakacyjny nieodłącznie wiąże się z podróżami i wypoczynkiem. Często organizowane są one przez biura podróży w formie wycieczek, wczasów, czy obozów dla młodzieży. Każdy z nas, kto korzysta z usług takich biur, powinien pamiętać o kliku podstawowych zasadach, których należy przestrzegać przy wyborze organizatora wakacyjnego wypoczynku.

Sprawdź rejestr

Pierwszym krokiem, który powinien wykonać każdy przyszły turysta zamierzający kupić wycieczkę dla siebie lub swoich bliskich, jest sprawdzenie czy wybrane biuro turystyczne działa legalnie. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Każdy przedsiębiorca świadczący usługi turystyczne, ma bowiem obowiązek dokonania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Dostęp do rejestru możemy uzyskać odwiedzając stronę internetową http://www.turystyka.gov.pl.

Żądaj dowodu ubezpieczenia

Biura podróży mają obowiązek zapewniać swoim klientom pokrycie kosztów powrotu do miejsca wyjazdu oraz zapewnić zwrot poniesionych przez nich kosztów, w przypadku odwołania lub przerwania imprezy turystycznej. Zabezpieczenie środków na ten cel może nastąpić poprzez:

- zawarcie przez biuro umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub

- zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, lub

- przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli biuro wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat na rachunek powierniczy.

Przed wykupieniem wczasów albo kolonii dla dziecka warto zażądać od biura turystycznego informacji o tym, jakie formy zabezpieczenia zostały zastosowane. Mamy również prawo żądać przedstawienia potwierdzających to dokumentów. Nie ma powodu, dla którego legalnie działający przedsiębiorca miałby nie udostępnić takich danych. Informacje o ubezpieczeniu i czasie jego trwania znaleźć możemy także w ewidencji biur turystycznych na stronie internetowej http://www.turystyka.gov.pl. 

Zwracaj uwagę na rzetelność oferty

Już na wstępnym etapie, przedstawiając ofertę sprzedaży imprezy turystycznej (np. w katalogu wycieczkowym), organizator jest zobowiązany podać klientowi w sposób dokładny i zrozumiały:

- cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia;

- miejsce pobytu lub trasę imprezy;

- rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu;

- położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;

 - ilość i rodzaj posiłków;

 - program zwiedzania i atrakcji turystycznych;

- kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny;

- termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

 - podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy;

- ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

Informacje te muszą być przedstawione na piśmie i nie mogą wprowadzać klienta w błąd. Brak jakichkolwiek danych, o których mowa powyżej, może budzić nasze wątpliwości co do rzetelności i uczciwości biura podróży.

Dokładnie przeczytaj umowę zanim ją podpiszesz

Informacje zawarte w ofercie imprezy turystycznej stają się elementem umowy, jeżeli nie zawiera ona odmiennych postanowień. Dlatego zawsze powinniśmy przeczytać umowę o świadczenie usług turystycznych zanim ją podpiszemy. Może się bowiem okazać, że ostateczny program wycieczki różni się od tego, który był w katalogu. Umowa powinna określać:

1) organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała;

 2) miejsce pobytu lub trasę wycieczki;

3) czas trwania imprezy turystycznej;

4) program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym:

a) rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu,

b) położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii,

c) ilość i rodzaj posiłków,

5) program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;

6) cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny;

7) sposób zapłaty;

8) rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela;

9) termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

10) termin zawiadomienia o przeniesieniu uprawnień i przejęciu obowiązków w odniesieniu do wykupionej usługi przez inną, wybraną przez klienta osobę;

11) sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji;

12) wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę;

13) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy.

Możesz oddać wykupioną wycieczkę innej osobie

Klient może bez zgody organizatora turystyki przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki. Oznacza to, że jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie możemy pojechać na wykupione wczasy, możemy je oddać innej osobie, np. komuś z bliskich. Biuro turystyczne nie może nam odmówić skorzystania z tego uprawnienia.

Masz prawo do reklamacji

Wadliwe wykonywanie umowy o świadczenie usług turystycznych zawsze możemy reklamować. Możemy to zrobić w trakcie trwania wycieczki (wczasów, kolonii, obozu) oraz po jej zakończeniu, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Jeżeli biuro turystyczne nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy, w terminie 30 dni od dnia jej zakończenia, uważa się, że uznało reklamację za uzasadnioną. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji organizator turystyki jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie przyczyny odmowy.

Stosując się do powyższych wskazówek nie zawsze unikniemy przykrych niespodzianek ze strony biura podróży. Jednak na pewno zwiększy to bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich oraz pozwoli ze spokojem cieszyć się wakacjami.

W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz trzeci radzimy o czym pamiętać, wybierając się na urlop. 31 instytucji, urzędów i organizacji wspólnie informuje m.in. o bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach ważnych do zapamiętania przed długim urlopem wypoczynkowym. Bez względu gdzie i jak spędzasz urlop - powinieneś znać swoje prawa. Dzięki wspólnej akcji na stronach internetowych wszystkich uczestników projektu znajdziesz potrzebne informacje, o których nie można zapomnieć przed wakacjami.

Planujesz wakacyjny wypoczynek - poznaj swoje prawa. Informacji szukaj na głównych stronach internetowych uczestników wspólnego projektu:

Czego nie wiedzą turyści? – wyniki najnowszych badań oraz porady prawne dotyczące umów Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Prawa dziecka podczas wakacji - Rzecznik Praw Dziecka.

Rady dla rodziców wysyłających swoje dziecko na kolonie czy obóz - Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak bezpiecznie korzystać z bankomatu i co zrobić aby zabezpieczyć mieszkania przed złodziejami - Komenda Główna Policji.

Jak chronić swoje dane osobowe podczas wakacji - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne - Rzecznik Ubezpieczonych.

Połączenia telefoniczne za granicą - Urząd Komunikacji Elektronicznej.

O towarach spoza Unii Europejskiej zwolnionych z cła oraz o obowiązku podatkowym osób pracujących w czasie wakacji za granicą  Ministerstwo Finansów.

Prawa pasażerów poszkodowanych przez linie lotnicze - Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Co warto wiedzieć przed i w trakcie podróży koleją, jakie prawa przysługują pasażerowi oraz czego może oczekiwać od przewoźnika - Urząd Transportu Kolejowego.

Jak sprawnie dotrzeć do celu i nie utknąć w korkach - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Rady dla odbiorców energii przed wyjazdem na wakacje - Urząd Regulacji Energetyki.

Bezpieczny wypoczynek nad wodą - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Jak spędzić wakacje w zgodzie ze środowiskiem  - Ministerstwo Ochrony Środowiska.

O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego - Narodowy Fundusz Zdrowia.

W akcji biorą także udział Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Szczecin

 Dodatkowo 4 lipca na większości stołecznych lotnisk w całej Europie odbędzie się druga edycja akcji „Dzień Pasażera”, organizowanej przez Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).  Na lotniskach w Warszawie oraz we Wrocławiu, na specjalnych stoiskach Europejskiego Centrum Konsumenckiego, eksperci będą udzielać bezpłatnie porad prawnych. Akcję wspierają patronatem honorowym Komisja Europejska oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodatkowe informacje dla dziennikarzy:
Małgorzata Cieloch, Rzecznik prasowy UOKiK
Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel. (22) 827 28 92, 55 60 314
Fax (22) 826 11 86
E-mail
malgorzata.cieloch@uokik.gov.pl

 

» powrót