STAŁY SĄD POLUBOWNY

Sąd rozpatruje spory o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług zawartych pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, z wyłączeniem spraw i podmiotów, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) zł. pod warunkiem, że strony sporu sporządzą zapis na sąd polubowny i zaakceptują zasady działania Sądu.

Cechą charakterystyczną sądu polubownego jest zatem fakt, iż w rozprawie przed tym sądem jedną ze stron jest zawsze konsument. Zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Podstawę prawną funkcjonowania sądów konsumenckich stanowią :
- przepisy ustawy o Inspekcji Handlowej (rozdział 9 ustawy)
- przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (część piąta)
- regulamin działania sądu

- umowa o zorganizowaniu sądu.

Struktura i sposób działania sądu konsumenckiego określone są  głównie w regulaminie działania sądu, umowie o zorganizowaniu sądu, natomiast w kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy kpc.

 

Wszczęcie postępowania.

Postępowanie przed sądem konsumenckim jest postępowaniem uproszczonym. Zamiast pozwu niezadowolony z jakości towaru bądź usługi konsument składa jedynie wniosek wraz z odpisem (ksero) załączając do niego niezbędne dokumenty (paragon zakupu, protokół reklamacyjny, opinia rzeczoznawcy, odpis korespondencji wysłanej w sprawie).

Po wpłynięciu wniosku przewodniczący sądu nakłania strony do polubownego rozpatrzenia sporu.

Jeżeli jednak strony nie zawrą ugody przedsądowej, wówczas może dojść do rozprawy pod warunkiem, że zarówno przedsiębiorca jak i konsument wyrażą na to zgodę, podpisując specjalną umowę czyli tzw. zapis na sąd polubowny. Bez jednoczesnej zgody dwóch stron do rozprawy nie dochodzi. Wówczas pozostaje wnioskodawcy dochodzenie roszczeń na drodze postępowania cywilnego, w sądzie powszechnym. Wyrok SPSK, a także ugoda przed nim zawarta ma moc prawną równą wyrokowi sądu powszechnego, po nadaniu przez ten sąd klauzuli wykonalności.

W sądzie polubownym od konsumenta, który składa wniosek nie pobiera się opłaty wstępnej czyli tzw. wpisu. Nie oznacza to jednak, że postępowanie jest zupełnie bezpłatne. Jeżeli podjęcie przez sąd czynności jest połączone z wydatkami, sąd wezwie stronę, która wnosiła o jej podjęcie, do złożenia zaliczki na pokrycie wydatków. Jeżeli obie strony wnosiły o podjęcie czynności lub sąd zarządził podjęcie czynności z urzędu, sąd wezwie strony do złożenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku. Ostatecznie wszelkie koszty zasądza Sąd w wyroku.

Szczegółowy tryb postępowania przed sądem określa regulamin działania sądu.

» obsada sądu
» formularze do ściągnięcia