» Przewodniczący: Zbigniew Paczwa

tel. 528 - 07 - 50, fax 528 - 09 - 78

Przewodniczący kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz. Szczegółowo zakres działania przewodniczącego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia regulaminu i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz. U. nr 113 poz. 1214 z 2001 r.)

» Sekretarz: Joanna Tudruj

tel. 528 - 07 - 50, fax 528 - 09 -78

Sekretarz sądu wykonuje w szczególności czynności związane z przygotowaniem oraz organizacją posiedzeń sądu. Sekretarz sądu maże pełnić funkcję protokolanta, o której mowa w § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich.

» Stali arbitrzy (listy arbitrów udostępniane są przez Przewodniczącego na żądanie stron)

 

» powrót