Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej

Kazimierz Mareczka

tel. 81 528 07 47, fax 81 528 09 78

email:
ihlublin_s@lublin.uw.gov.pl

pok.: 511

 

Zakres działania Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej na podstawie ustawy o Inspekcji Handlowej:

- wykonywanie zadań i kompetencji Inspekcji Handlowej określonych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1219) oraz w przepisach odrębnych,

- kierowanie działalnością wojewódzkiego inspektoratu inspekcji handlowej,

- sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Inspekcji i przedkładanie ich Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodzie lubelskiemu,

- prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług.

 

 

Do kompetencji Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

1) zatwierdzanie planów finansowych Wojewódzkiego Inspektoratu i dysponowanie środkami budżetowymi,

2) ustalanie planów pracy uwzględniających kierunki działania i plany opracowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz potrzeby określone przez Wojewodę Lubelskiego,

3) wydawanie decyzji administracyjnych i postanowień ,

4) udzielanie pracownikom upoważnień do przeprowadzania kontroli i mediacji u przedsiębiorców, do wydawania w jego imieniu decyzji i postanowień , do reprezentowania Wojewódzkiego Inspektora przed sądami oraz do zastępowania kierowników komórek organizacyjnych,

5) powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego,

6) przedkładanie rocznych sprawozdań z działalności Inspektoratu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Wojewodzie Lubelskiemu,

7) prowadzenie listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług,

8) ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej, w tym kontroli finansowej,

9) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu , dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości wynagrodzeń,

10) ustalanie indywidualnych zakresów czynności pracowników Inspektoratu,

11) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków w rozumieniu Kpa,

12) nadzór nad ochroną danych osobowych,

13) nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) nadzór nad realizacją spraw związanych z obronnością kraju.


Wojewódzki Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą :
 
1) Wydziału Nadzoru Rynku i Bezpieczeństwa Produktów,

2) Wydziału Prawno-Organizacyjnego i Ochrony Konsumentów,

3) Wydziału Budżetowo-Administracyjnego,

4) Stanowiska d/s Kadr i Szkolenia,

5) Pełnomocnika d/s Ochrony Informacji Niejawnych,

6) Pełnomocnika d/s Systemu Zarządzania Jakością ,

7) Sekretariatu Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.

 » powrót