Zastępca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Lublinie

Dariusz Jezior

tel. 81 528 07 47, fax 81 528 09 78

pok.: 511

 

Do kompetencji Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora należy w szczególności:

1) organizowanie kontroli w podległych wydziałach i nadzór nad działalnością w tym zakresie delegatur,

2) analiza wyników działalności nadzorowanych wydziałów i przedstawianie ich Wojewódzkiemu Inspektorowi,

3) okresowa weryfikacja materiałów z kontroli pod względem ich merytorycznego załatwienia, zasadności i terminowości
wystąpień ,

4) doskonalenie form działania wydziałów poprzez opracowywanie skutecznych metod pracy i wdrażanie ich w życie,

5) inicjowanie i nadzorowanie sporządzanych zbiorczych sprawozdań z działalności wydziałów,

6) bieżąca analiza aktów prawnych regulujących obrót towarowy, ich wdrażanie oraz kontrola realizacji,

7) udział w naradach wydziałowych i naradach pokontrolnych,

8) ocena pracy nadzorowanych wydziałów.

Zastępca Wojewódzkiego Inspektora sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą :

1) Wydziału Kontroli Artykułów Żywnościowych i Gastronomii,

2) Wydziału Kontroli Paliw, Artykułów Przemysłowych i Usług,

3) Delegatur w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 

» powrót