Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
z dniem 23 maja 2017 r. ogłasza
przetarg na sprzedaż:

Samochód dostawczy KIA SD K2500 (chłodnia), nr rej. LU3403L, rok produkcji 2003, przebieg 285 529 km, pojemność silnika 2476 ccm, moc silnika 69kW (94KM), dopuszczalna ładowność całkowita/ładowność 2880 kg/1000 kg

Cena wywoławcza: 3900 złotych

Informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej nie jest płatnikiem podatku VAT.

I Wymieniony wyżej pojazd można oglądać w dniach 23 maja – 6 czerwca 2017 r., w dni powszednie w godz. 8-14 (w dniu 6 czerwca 2017 r. w godz. 7-9) na parkingu przed siedzibą Wojewódzkiego Inspektoratu przy ul. Zana 38C w Lublinie.

II Termin składania ofert w przetargu upływa o godz. 10.00 dnia 6 czerwca 2017 r. Oferty należy składać na piśmie, w zaklejonej kopercie, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie przy ul. Zana 38 C w Lublinie, od poniedziałku do piątku w godz. 7-14.

III Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;

2) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;

4) oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pojazdu będącego przedmiotem przetargu;

5) numer rachunku bankowego do zwrotu wadium, w przypadku gdy oferta zostanie odrzucona lub nie zostanie wybrana.

Do oferty należy dołączyć:

1) potwierdzenie wpłaty wadium;

2) pisemne pełnomocnictwo, w przypadku gdy oferent składa ofertę przez pełnomocnika.

IV Przystępujący do przetargu obowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 10% (390 złotych) ceny wywoławczej najpóźniej do godz. 9.00 dnia 6 czerwca 2017 r. w gotówce, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

V Złożone oferty są wiążące do dnia 30 czerwca 2017 r. O wyborze oferty Organizator zawiadomi oferenta na piśmie, wyznaczając czas i miejsce zawarcia umowy sprzedaży samochodu będącego przedmiotem przetargu. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie 3 dni od dnia dokonania wyboru oferty. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Ostateczna należność za zakupiony pojazd płatna będzie na rachunek o nr 94 1010 1339 0006 4822 3100 0000

VI Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

1) została złożona po wyznaczonym terminie,

2) została złożona w niewłaściwym miejscu,

3) została złożona przez oferenta, który nie wniósł wadium;

4) nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt III, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

VII Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości, jak również zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn. Organizator zastrzega, że warunkiem udziału w przetargu jest zgoda przystępującego do przetargu na wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady przedmiotu przetargu.