Nowe obowiązki przedsiębiorców od 10 stycznia 2017 r.

  • Jeżeli przedsiębiorca zobowiązał się albo jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami powinien o tym poinformować na swojej stronie internetowej i w ogólnych warunkach umów, które zawiera z konsumentami.
  • Jeżeli przedsiębiorca odrzuci reklamację, powinien poinformować klienta o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża zgody. Informacje te przekazuje na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD), odpowiadając na reklamację oraz wskazać konsumentowi, który podmiot jest do tego właściwy.
  • Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że przedsiębiorca zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.
  • Ponadto, w przypadku sklepów internetowych, przedsiębiorca powinien podawać na swojej stronie internetowej link do platformy, za pośrednictwem której konsument może przystąpić do rozwiązania spor online. Powyższy obowiązek istnieje nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zgadza się na pozasądowe rozwiązanie konfliktu.
  • Pozasądowe rozwiązywanie sporów jest dla większości przedsiębiorców dobrowolne. Muszą się na nie zgodzić obie strony sporu.
  • Postępowanie wszczynane jest na wniosek konsumenta, chyba że regulamin danego podmiotu pozwala na to, aby sprawę zgłosił przedsiębiorca.
  • Polubowne sposoby rozwiązania sporu są tańsze i dużo szybsze niż postępowanie sądowe. Sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu zebrania wszystkich informacji.