Deklaracja dostępności serwisu ihlublin.pl

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie (dalej: „Wojewódzki Inspektorat”) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej ihlublin.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego ihlublin.pl
Data publikacji strony internetowej: 08.02.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgodność ta obejmuje zalecenia zawarte w WCAG 2.0, nie zaś w WCAG 2.1. Zgodność nie obejmuje zaleceń WCAG 2.1 gdyż wiązałoby się to z poniesieniem nadmiernych kosztów, co stwierdzono z uwzględnieniem szacowanych kosztów i korzyści w odniesieniu do szacowanej korzyści dla osób niepełnosprawnych, jak również z uwzględnieniem częstotliwości i czasu korzystania ze strony internetowej ihlublin.pl. Brak zgodności z zaleceniami WCAG 2.1. jest tymczasowy, a Wojewódzki Inspektorat podejmuje działania mające na celu wdrożenie tych zaleceń. Jednocześnie Wojewódzki Inspektorat zobowiązuje się zapewnić alternatywny sposób dostępu do treści zamieszczonych na stronie internetowej na zasadach określonych niżej.
Wojewódzki Inspektorat nie udostępnia aplikacji mobilnych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 31.12.2019 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi i uzupełnione w dniu 10.12.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Dane teleadresowe Wojewódzkiego Inspektoratu:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. Tomasza Zana 38C
20-601 Lublin
tel. 81 528 07 40
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres ESP: 02m8nsqn5b

Koordynatorem do spraw dostępności w WIIH Lublin jest Hubert Rut. Do obowiązków koordynatora wraz z administratorem systemu, redaktorem BIP i wydziałem Budżetowo-Administracyjnym należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez WIIH w Lublinie;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez WIIH w Lublinie, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności podejmowanej przez WIIH w Lublinie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Hubert Rut, na adres Wojewódzkiego Inspektoratu lub adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, ul. Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Zana. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu znajduje się na V piętrze budynku, na które prowadzą schody oraz 4 windy. Przejście do Inspektoratu zabezpieczone jest drzwiami z elektromagnesem, przez które może przejechać osoba na wózku.
Toaleta znajduje się na parterze, oraz na V piętrze, na wprost klatki schodowej.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Wojewódzkim Inspektoracie nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
Osoby uprawnione do korzystania z usług tłumacza języka migowego PJM, SJM i SKOGN zobowiązane są zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych, w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu, lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Do pobrania plan działania: