W siedzibie Inspektoratu w Lublinie, przy ul Zana 38c przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 14.00 (we wtorki od godziny 7.00 do godziny 15.30).

W Delegaturze WIIH w Chełmie, przy Placu Niepodległości 1 przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00 (we wtorki od godziny 7.00 do godziny 16.00).

W Delegaturze WIIH w Zamościu, przy ul. Partyzantów 3 przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00 (we wtorki od godziny 7.00 do godziny 16.00).

W Delegaturze WIIH w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeskiej 41przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00 (we wtorki od godziny 7.00 do godziny 16.00).

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Lublinie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu od otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

Skargi lub wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później, niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w powyższych terminach Inspekcja Handlowa obowiązana jest powiadomić zainteresowanego, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy.

Korespondencja wpływająca do wojewódzkiego Inspektoratu jest przyjmowana przez sekretariat.