Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja w Województwie Lubelskim

Mieszkańcy Lublina i województwa lubelskiego! Rodacy!

W tym roku świętujemy 233. rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 r. Ustawy Rządowej. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, spisana ustawa zasadnicza nadała kształt działalności na rzecz dobra wspólnego, regulując podstawowe kwestie społeczno-polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władzy.
Konstytucja Trzeciego Maja określała fundamentalne zasady ustrojowe państwa, przez co miała przyczynić się do naprawy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Ten doniosły akt prawny przekształcał państwo w monarchię konstytucyjną, wprowadzał zasadę trójpodziału władzy, zniósł liberum veto i wolną elekcję, zmniejszał bariery stanowe dla mieszczan, brał chłopów pod opiekę państwa, zakładał utworzenie silnej i nowoczesnej armii. Nowatorskie rozwiązania stanowiły wyraz uznania potrzeb różnych warstw społecznych, co miało doprowadzić do stworzenia bardziej sprawiedliwego i demokratycznego społeczeństwa.
Konstytucja Trzeciego Maja, symbolizująca odwagę naszych przodków, stanowiła kamień milowy w historii naszej Ojczyzny i Europy. Przez 123 lata niewoli jawiła się jako dowód wewnętrznej siły Polaków, poczucia patriotyzmu i ofiarności w walce o odzyskanie niepodległości.
W dzisiejszym świecie pełnym wyzwań, wartości zawarte w Konstytucji Majowej: wolność, równość i braterstwo, nie tracą swojego znaczenia. Są one nadal przewodnikiem w naszych dążeniach do budowania społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego i świadomego swojej historii oraz tożsamości.
Podkreślamy znaczenie współpracy i dialogu zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, jak też europejskim. Wierzymy, że przyszłość Narodu leży w jedności i wzajemnym szacunku, a także w gotowości do wspólnego rozwiązywania problemów. Możemy z dumą obserwować rozwój województwa lubelskiego w harmonii z całą Polską i Europą, czerpiąc z doświadczeń innych, przy jednoczesnym poszanowaniu naszych wartości i tworzeniu nowych perspektyw.
Zachęcam wszystkich mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego do aktywnego udziału w trzeciomajowych uroczystościach i wydarzeniach. Dumni z naszych barw i symboli narodowych świętujmy wielkie chwile Narodu, jego historii i tradycji oraz skłońmy się do refleksji nad przyszłością, którą wspólnie tworzymy. To doskonała okazja, by docenić wolność, demokrację i suwerenność, stanowiące fundament państwa polskiego.
Jesteśmy świadomi odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Dziedzictwo Konstytucji Trzeciego Maja i przesłanie jej twórców zachęcają nas do stawiania na pierwszym miejscu dobra Ojczyzny, nieustannego dążenia do doskonałości i otwartości na świat. Niech trzeciomajowe święto będzie inspiracją do dalszego rozwoju naszego regionu. Pielęgnujmy idee solidarności
oraz poczucie wspólnoty narodowej.
Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja składam najserdeczniejsze życzenia mieszkańcom województwa lubelskiego. Poprzez udział w rocznicowych uroczystościach okazujemy szacunek naszym barwom narodowym oraz wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy poświęcają się dla dobra Rzeczypospolitej. Bądźmy dumni z naszych osiągnięć, patrzmy w przyszłość z nadzieją i determinacją do działania na rzecz lepszego jutra.

Wiwat Trzeci Maj!!!

W imieniu Komitetu Honorowego
Krzysztof Komorski
Wojewoda Lubelski